Povpraševanje

Prijava na e-novice


NOVASOL APARTMAJI


Rezervirate in vplačate v MANIUNILINE


Hoteli in apartmaji


Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji za potovanje so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta Turistična agencija MANA d.o.o.(v nadaljevanju MANA) in potnik, ki se je prijavil za aranžma v organizaciji agencije MANA.

1. PRIJAVA

Potniki se prijavijo za potovanja, ki jih organizira TURISTIČNA AGENCIJA MANA, v poslovalnici v Novem mestu ali v pooblaščenih turističnih agencijah. Ob prijavi MANA (organizator potovanja ali pooblaščeni zastopnik organizatorja) in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni.

Potnik je ob prijavi dolžan navesti točne podatke o sebi in osebah, ki potujejo z njim. V primeru, da potnik ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za stroške nastale zaradi napačnih podatkov. Kadar potnik navede napačno starost otroka, je dolžan pokriti stroške, ki jih hotel dodatno zaračuna. Ob rezervaciji na vprašanje potnik plača 5% cene aranžmaja (30 do 10 dni pred odhodom), oziroma 10% aranžmaja (9 dni pred odhodom).


2. PLAČILO

TA MANA za svoje storitve zaračunava naročniku rezervacijske stroške (prijavnino) v višini 12,50 € na prijavnico (voucher). Ta se plača ob prijavi, skupaj z akontacijo v višini 30% cene aranžmaja. Preostanek je potrebno poravnati 10 dni pred odhodom ali obročno, s trajnim nalogom ali čeki.


3. CENE

Cene, ki so navedene v ceniku, so v € (EUR). Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. MANA si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.


4. SPREMEMBA REZERVACIJE

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, vrsto sobe ali apartmaja, datum potovanja pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Sprememba rezervacije je možna do 30 dni pred odhodom. Strošek spremembe znaša 15 €. Odpoved rezervacije ali osebe ni sprememba rezervacije.


5. ODPOVED POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Če potnik ali pravna oseba odpove potovanje, mora to storiti pisno. V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima MANA pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Odpovedni stroški so odvisni od tega, koliko dni pred odhodom je bilo potovanje odpovedano.


Stroški odpovedi:

  • nad 30 dni 10% cene aranžmaja (najmanj 15 €)

  • od 22 do 29 dni 20% cene aranžmaja

  • od 15 do 21 dni 30% cene aranžmaja

  • od 10 do 14 dni 50% cene aranžmaja

  • od 1 do 9 dni 80% cene aranžmaja

  • na dan odhoda 100% cene aranžmaja

Višina odpovednih stroškov se zaračunava v odstotkih od celotne cene aranžmaja, ne glede na to, kakšen delež je bil plačan do dneva odpovedi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

 


6. ZAVAROVANJE STROŠKA ODPOVEDI TURISTIČNEGA POTOVANJA

Potnik se lahko ob rezervaciji odloči za vplačilo zavarovanja stroška odpovedi turističnega potovanja.  Zavarovanje rizika odpovedi sklepa Bonus za zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d. Zavarovalna premija znaša 4% od cene aranžmaja oziroma najmanj 6,70 €. Pri odpovedi nastanejo odpovedni stroški po lestvici iz 5. člena splošnih pogojev. 
Za zavarovanje stroška odpovedi turističnega potovanja pri Adriatic Slovenici d.d veljajo njihovi pogoji. Zavarovanje je veljavno samo, če je premija plačana skupaj s plačilom aranžmaja. Premija vsebuje 8,5 % DPZP (davek od prometa zavarovalnih poslov). Pogoji, ki veljajo za zavarovanje in s katerimi se potnik ob sklenitvi strinja, so objavljeni na spletni strani zavarovalnice Adriatic.


Potnik lahko ob prijavi pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. sklene tudi zavarovanje stroška odpovedi turističnega potovanja za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bi mogel udeležiti. V tem primeru mu zavarovalnica povrne del vplačanega zneska. Takšni primeri so: 
a) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje, 
b) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja otrok, staršev, brata ali sestre, zakonca ali izvenzakonskega partnerja, ki zavarovancu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovanec dolžan navedene osebe v primeru nezgode ali takega poslabšanja zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila,
c) poziv sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca, 
d) naravne nesreče ali višje sile, ki zavarovancu onemogočajo potovanje,
e) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja sopotnika/ov (ko potuje največ 6 oseb), ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, katera nista v skupnem gospodinjstvu ali prijatelja/i, ipd.,) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju z zavarovancem pod pogojem, da je skupaj z zavarovancem naveden/i na prijavnici in v pogodbi o nakupu turističnega aranžmaja.

Za zavarovanje veljajo pogoji zavarovalnice ADRIATIC s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja. Pogoj za vračilo vplačanega zneska je pisna odpoved potovanja skupaj z zahtevano dokumentacijo , ki mora biti podana najkasneje v roku 7 dni od dneva nastanka razloga za odpoved potovanja. V nasprotnem primeru izgubi pravico do kritja odpovednih stroškov s strani zavarovalnice.  
Odpovedni stroški morajo biti plačani in v upravičenih primerih (bolezen, smrt ali poškodba potnika ali ožjih družinskih članov) potnik uveljavlja pravico do povrnitve le-teh od zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d., od katere jih dobi povrnjene. V škodnem zahtevku je potnik dolžan predložiti ustrezne uradne dokumente (zdravniško potrdilo in druga dokazila). 7. TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno, ko potnik telefonsko ali po internetu naroči turistični aranžma, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev ter se dogovori o plačilu na transakcijski račun. Potnik je dolžan plačati akontacijo za naročeno storitev v 24 urah po naročilu, razen če ni dogovorjen krajši ali daljši rok. V primeru, da potnik plačila ne izvede v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. V primeru plačila se šteje, da je potnik sprejel določila splošnih pogojev, ko je telefonsko naročil turistični aranžma.

8. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator je dolžan nuditi storitve, predvidene v programu in skrbeti za pravice in interese potnika v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. To velja za lastne storitve kot tudi za posredovanje storitev tretjih oseb (hoteli, ogledi, prevozi..).

9. VZROKI ODPOVEDI ORGANIZATORJA

V skladu z veljavno zakonodajo si MANA pridržuje pravico do odpovedi potovanja v primeru nezadostnega števila prijav, administrativnih ukrepov ali višje sile. Minimalno število potnikov potrebnih za realizacijo programa, je vselej navedeno v programu. MANA si pridržuje pravico odpovedati potovanje najkasneje 7 dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. V navedenih primerih MANA ne plača nobenih odškodninskih zahtevkov. V primeru, da MANA potovanje odpove, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja. MANA ima pravico program spremeniti, če to pogojujejo okoliščine tehnične narave (spremenjen vozni red, zasedenost hotelov itn.). Če so te spremembe bistvene, mora organizator prej pridobiti pisni pristanek potnikov. V primeru, da stanje na kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko MANA namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.

10. REKLAMACIJE

Če potnik s storitvami v namestitvenem objektu ni zadovoljen, jih mora OBVEZNO reklamirati že na recepciji hotela ali apartmajev ali pri predstavniku (v kolikor je le ta prisoten v kraju letovanja) in ne šele po vrnitvi domov. Če nepravilnosti ni bilo mogoče odpraviti, je potnik dolžan od hotelirja zahtevati pisno potrditev pomanjkljivosti. Na osnovi te lahko vloži pisno pritožbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da bi bila po vsebini (npr. pomanjkljiva čistoča sobe ali apartmaja, lega, oprema) sodeč reklamacija lahko rešena med samim letovanjem, potnik pa ni grajal napake na kraju samem, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene.

Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi agencije MANA ni prišlo do izvedbe nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neopravljenih storitev.


11. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo agencije MANA bolj, kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato MANA ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov.


12. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih agencije MANA so nacionalne kategorizacije, zato MANA za njih ne odgovarja.

Potnike informativno seznanjamo z mednarodnimi uzancami, v skladu s katerimi je nastanitev običajno možna po 14:00 uri na dan prihoda; na dan odhoda je potrebno sobo izprazniti do 10:00 ure, če ni v programu drugače določeno. Za hišni red ali spremembe hišnega reda MANA ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.


13. POTNI DOKUMENTI

Potni list in vize so skrb vsakega potnika in zato organizator odklanja vsako odgovornost, če mora potnik zaradi neurejenih dokumentov potovanje prekiniti ali ne more odpotovati. Potnik nosi enake stroške, kot če bi se potovanja udeležil. Potnik si je dolžan pred potovanjem pridobiti vizum za države, v katere potuje. V primeru, da potniku ureja vizum MANA, le- ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. V primeru zavrnitve vstopa v državo nosi vse stroške potnik sam.


14. DEVIZNI IN CARINSKI PREDPISI

Potnik je dolžan poskrbeti, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo carinskim, zdravstvenim in drugim predpisom države, v katero potuje. Če mu je zaradi prekrška prepovedano nadaljevati potovanje, gredo vsi stroški v njegovo breme.


15. POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno delovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom ali izvajalcem storitve. V kolikor ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja za povzročeno škodo.


16. SEF

Turistična agencija MANA ne prevzema odgovornosti za denar in vrednostne predmete potnikov v sobah in apartmajih. TA MANA priporoča potnikom uporabo hotelskega sefa.


17. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Potnik, ki potuje v deželo, za katero svetovna zdravstvena organizacija predpisuje obvezno cepljenje, se mora cepiti in o tem pridobiti ustrezen dokument. Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi Zavoda za zdravstveno varstvo na območju, kjer je potnik redno zdravstveno zavarovan. V državah brez konvencije o zdravstveni zaščiti nosi potnik stroške zdravljenja sam.

18. AKCIJE V ZADNJEM HIPU ALI LAST MINUTE

Aranžmaji "v zadnjem hipu" niso aranžmaji navedeni v kataloški ponudbi, temveč gre za aranžmaje, ki omogočajo potniku zadnjo razpoložljivo namestitev po ugodnejši ceni. Ponudbe v "zadnjem hipu" so vezane na zadnja prosta mesta. Pri tem gre računati tudi na sobe in apartmaje, ki so skromno opremljeni oz. nimajo atraktivnega razgleda, ki pa so zato ugodnejši in primernejši za potnike, ki jim kakovost bivanja v namembnem kraju ni najpomembnejši dejavnik. Potnik, ki se odloči za "last minute", je v skladu s temi splošnimi pogoji opozorjen na stvarno in dejansko nižjo kakovost namestitve pred sklenitvijo pogodbe.

Aranžmaji, označeni z nazivi ruleta, as, joker itd., so potovanja po najnižjih cenah, z namestitvijo v objektih iz organizatorjeve kataloške ponudbe ali v drugih objektih enake kakovosti, glede na prosta mesta. Z nazivom in natančno kategorijo (je enaka, lahko pa tudi višja od opisane v ponudbi) namestitve se potnik seznani ob prihodu v kraj letovanja. Ob prijavi je potnik seznanjen s tipom storitve in najnižjo možno kategorijo namestitve. Do prihoda v kraj nastanitve organizator ne podaja informacij o oddaljenosti nastanitvenega objekta od plaže, njegovih posebnostih in spremljajočih storitvah (razen če so izrecno pisno navedene).

19. UPORABA PODATKOV

TA MANA vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi agencije MANA. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

20. DRUGI ORGANIZATORJI

V primeru, da je organizator potovanja ali počitnic druga turistična agencija, veljajo splošni pogoji organizatorja.

21. PRISTOJNOST SODIŠČA

Potnik ima pravico reklamirati storitve pri organizatorju potovanja. Če z njegovo rešitvijo ni zadovoljen, je za reševanje sporov pristojno Okrožno sodišče v Novem mestu.

MANA d.o.o. V Novem mestu, 1.10.2008

Vroče ta hip